SAGITTA.CO Sp. z o.o. 
ul. Puławska 228/29
02-670 Warsaw, Poland

Tel. +48 (22) 646 6555 lub  604 356 540
E-mail: office@sagitta.co
Formularz wyceny

BAC - budget assistance application

 

 


Aktualne publikacje


 

Comarch iOptima24

Rachunkowość spółki z o.o. w trakcie likwidacji

20-07-2012

Sprawozdanie finansowe sporządzamy zwykle na koniec okresu sprawozdawczego, którym jest zazwyczaj rok kalendarzowy. Są jednak sytuacje kiedy sprawozdanie finansowe sporządzamy na inny dzień bilansowy. Jedną z takich sytuacji jest rozpoczęcie procesu likwidacji spółki.

Proces likwidacji spółki z o.o. regulują m.in. przepisy Kodeksu spółek handlowych (dalej KSH)1) w artykułach od 270 do 290, natomiast sporządzanie sprawozdań finansowych jest uregulowane przepisami Ustawy o rachunkowości. Postępowanie likwidacyjne spółki przeprowadza się nawet wówczas, gdy nie rozpoczęła ona działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 6 Ustawy o rachunkowości (dalej Uor)2) księgi rachunkowe zamyka się na dzień poprzedzający dzień postawienia jednostki w stan likwidacji. Zamknięcie ksiąg powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zaistnienia tego zdarzenia. Natomiast zgodnie z KSH, wraz z otwarciem likwidacji jednym z obowiązków likwidatora (art. 281 § 1 KSH) jest zapewnienie sporządzenia bilansu otwarcia likwidacji. Księgi rachunkowe spółki w likwidacji otwiera się na dzień rozpoczęcia likwidacji, w ciągu 15 dni od tego zdarzenia (art. 12 ust.1 pkt 5 Uor).

Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień poprzedzający dzień postawienia jednostki w stan likwidacji powinny być zastosowane zasady wyceny określone w art. 29 ust. 1 Uor tj. wycena aktywów jednostki następuje wtedy po cenach sprzedaży netto możliwych do uzyskania, nie wyższych od cen ich nabycia albo kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Jednostka jest również zobligowana do utworzenia rezerwy na przewidywane dodatkowe koszty i straty spowodowane zaniechaniem lub utratą zdolności do kontynuowania działalności. Różnica powstała w wyniku wyceny oraz utworzenia rezerwy na przewidywane dodatkowe koszty (na podstawie art. 29 ust. 2a Uor) wpływa na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny.

Należy pamiętać, że przy sporządzeniu sprawozdania na dzień poprzedzający dzień postawienia jednostki w stan likwidacji jednostka powinna przeprowadzić inwentaryzację składników majątku wg analogicznych zasad jak przeprowadzała inwentaryzację na ostatni dzień każdego roku obrotowego.

Zgodnie z art. 36 ust. 3 Uor składniki kapitału (funduszu) własnego jednostek postawionych w stan likwidacji należy, na dzień rozpoczęcia likwidacji, połączyć w jeden kapitał (fundusz) podstawowy, zmniejszając go w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością o wartość udziałów własnych.

Jak sprawozdanie finansowe sporządzane w związku z postawieniem spółki z o.o. w stan likwidacji powinno być sporządzone od strony praktycznej?

Załóżmy, że Zgromadzenie Wspólników Spółki X, nie podlegającej badaniu, której rok obrotowy jest równy kalendarzowemu, w dniu 01.06.2011 r. podjęło uchwałę o rozwiązaniu Spółki i postawieniu jej w stan likwidacji. Na dzień 31.12.2011 r. postępowanie likwidacyjne było cały czas w toku.

Spółka powinna sporządzić następujące sprawozdania finansowe:

1) Bilans na dzień poprzedzający dzień postawienia spółki w stan likwidacji tj. na dzień 31.05.2011 r. zawierający wycenę składników aktywów zgodnie z art. 29 ust. 1 Uor, rozliczenie inwentaryzacji oraz ujętą rezerwę na dodatkowe koszty i straty.

2) Bilans otwarcia likwidacji na dzień 1.06.2011 r., w którym zostaną zaprezentowane połączone kapitały.

3) Rachunek zysków i strat za okres 1.01.2011 do 31.05.2011 r.

4) Informację dodatkową, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Punkty 1) i 2) mogą być prezentowane w sąsiadujących ze sobą kolumnach.

Na dzień 31.12.2011 r. Spółka X jako \"Spółka X w likwidacji\" powinna sporządzić następujące sprawozdania finansowe:

1) Bilans na dzień 31.12.2011 r.

2) Rachunek zysków i strat za okres 1.06.2011 do 31.12.2011 r.

3) Informację dodatkową, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Powyższe sprawozdania likwidatorzy składają zgromadzeniu wspólników do zatwierdzenia.

Jeśli postępowanie likwidacyjne nie zakończy się w 2012 r. to zgodnie z art. 281 § 2 KSH likwidatorzy powinni po upływie każdego roku obrotowego składać zgromadzeniu wspólników sprawozdanie ze swej działalności oraz sprawozdanie finansowe.

 

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. nr 94, poz. 1037 ze zm.)

2) Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.)

 

Ten artykuł oraz inne nasze publikacje znajdziesz na portalu kancelariepodatkowe.pl

kontakt sagitta

SAGITTA.CO Sp. z o.o.
Ul. Puławska 228 / 29
02-670  Warszawa
Tel. +48 604356540
E-mail: office@sagitta.co
Zapytaj o cenę

o sagitta
Firma konsultingowa i biuro rachunkowe SAGITTA.CO Sp. z o.o. specjalizuje się w usługach wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem: budżetowanie i controlling, outsourcing księgowości, sprawozdania finansowe, doradztwo podatkowe i biznesowe. Spółka powstała wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów poszukujących kompleksowych, elastycznych i „szytych na miarę” rozwiązań. W czerwcu 2015 r. Spółka została przejęta przez firmę Finesia Consulting Sp. z o.o. Założycielami Spółki byli biegli rewidenci z wieloletnim doświadczeniem w rachunkowości i konsultingu...

publikacje sagitta

publikacje