SAGITTA.CO Sp. z o.o. 
ul. Puławska 228/29
02-670 Warsaw, Poland

Tel. +48 (22) 646 6555 lub  604 356 540
E-mail: office@sagitta.co
Formularz wyceny

BAC - budget assistance application

 

 


Aktualne publikacje


 

Comarch iOptima24

Sprostowanie błędnego wpisu do księgi wieczystej

09-08-2012

Pomimo funkcjonowania elektronicznych ksiąg wieczystych nadal składamy papierowe wnioski do sądu rejestrowego. Dane z naszego wniosku są następnie przepisywane do systemu ewidencyjnego przez pracownika sądu. To może spowodować wystąpienie błędów przy przenoszeniu danych. Błędy występujące przy migracji danych to oczywiste błędy pisarskie, niedokładności albo inne oczywiste omyłki np. literówki, błędy rachunkowe, wpisanie danych w błędną rubrykę, brak sygnatury dokumentu stanowiącego podstawę wpisu i inne. Tego typu błędy we wpisach, jako oczywiste pomyłki z winy sądu, są poprawiane niezwłocznie po ich dostrzeżeniu, z urzędu albo na żądanie strony. Podstawą prawną jest tutaj §14 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie prowadzenia ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów z dnia 7 września 2001 r. art. 626 13 § 2 kodeksu postępowania cywilnego w związku z art. 471 k.p.c w zw. z art. 509 § 1 k.p.c.

Zastrzec należy, że chodzi tu wyłącznie o błąd oczywisty, nie odbiegający od żądań zawartych we wniosku, które to żądania sąd uwzględnił oraz od decyzji podjętej faktycznie przez sąd. Tego typu błędy nie powodują niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

Sprostowanie błędnego wpisu można dokonać zatem w każdym czasie, także po uprawomocnieniu się wpisu. Decyzja sądu o sprostowaniu oczywistej pomyłki pisarskiej wydawana jest w drodze postanowienia sądu na posiedzeniu niejawnym. Zapis o dokonanym sprostowaniu z odesłaniami do oznaczenia prostowanego wpisu zamieszcza się w odpowiednim dziale księgi, z podaniem oznaczenia postanowienia stanowiącego podstawę sprostowania. Postanowienie to wraz z uzasadnieniem wysyła się listem poleconym do wszystkich uczestników postępowania.

Zatem, w przypadku dokonywania wpisów w księgach wieczystych, należy dokładnie sprawdzić zgodność danych w księdze wieczystej z danymi złożonymi we wniosku. W przypadku stwierdzenia niezgodności najlepiej poinformować sąd o stwierdzonych pomyłkach osobiście lub zgłosić prośbę o wprowadzenie zmian w zapisie, przedstawiając błąd i właściwą formę. W tym celu należy wypełnić formularz KW-WPIS, w polu treść żądania wyjaśnić zauważone błędy do korekty, w pole 'wnioskodawcy/uczestnicy postępowania' wpisać swoje dane i podpisać formularz (nie przepisuje się pozostałych uczestników postępowania, gdyż jest to uwzględnione w oryginalnym wniosku). Sąd po zapoznaniu się ze sprawą poprawi błędy.

Korekta oczywistych pomyłek pisarskich nie podlega opłacie. W przypadku gdy w postępowaniu uczestniczy więcej niż jeden wnioskodawca/uczestnik postępowania, wystarczy że tylko jeden z wnioskodawców/uczestników postępowania zgłosi błąd w sądzie. Sprawy o sprostowanie usterek wpisu załatwiane są w ciągu kilku dni.

W trybie art. 626 13 § 2 kodeksu postępowania cywilnego nie mogą być sprostowane błędy merytoryczne. W przypadku wystąpienia błędów innych niż pisarskie, powodujące wystąpienie niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, należy złożyć do sądu odpowiedni wniosek wraz z dokumentami będącymi podstawą wpisu np. wypis z ewidencji gruntów lub budynków. Ponadto, należy dokonać opłaty zgodnie z obowiązującą taksą. Procedura korekty błędów merytorycznych jest dłuższa niż oczywistych pomyłek pisarskich.

Warto w tym miejscu także wspomnieć, że należy powiadamiać właściwy sąd o zmianie adresu lub wskazywać aktualny adres do doręczeń. W przypadku osób zamieszkałych zagranicą konieczne jest wskazanie pełnomocnika do doręczeń. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku i niemożności doręczenia przesyłki pisma sądowe pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Ten artykuł oraz inne nasze publikacje znajdziesz na portalu kancelariepodatkowe.pl

 

 

kontakt sagitta

SAGITTA.CO Sp. z o.o.
Ul. Puławska 228 / 29
02-670  Warszawa
Tel. +48 604356540
E-mail: office@sagitta.co
Zapytaj o cenę

o sagitta
Firma konsultingowa i biuro rachunkowe SAGITTA.CO Sp. z o.o. specjalizuje się w usługach wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem: budżetowanie i controlling, outsourcing księgowości, sprawozdania finansowe, doradztwo podatkowe i biznesowe. Spółka powstała wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów poszukujących kompleksowych, elastycznych i „szytych na miarę” rozwiązań. W czerwcu 2015 r. Spółka została przejęta przez firmę Finesia Consulting Sp. z o.o. Założycielami Spółki byli biegli rewidenci z wieloletnim doświadczeniem w rachunkowości i konsultingu...

publikacje sagitta

publikacje