SAGITTA.CO Sp. z o.o. 
ul. Puławska 228/29
02-670 Warsaw, Poland

Tel. +48 (22) 646 6555 lub  604 356 540
E-mail: office@sagitta.co
Formularz wyceny

BAC - budget assistance application

 

 


Aktualne publikacje


 

Comarch iOptima24

Niepodatkowe różnice kursowe od podatku VAT w 2013 r.

09.07.2013

Jeśli wystąpi przesunięcie między dniem wystawienia faktury a dniem jej uregulowania powstaną różnice kursowe wynikające z zastosowania różnych kursów walut.

Zgodnie z metodą podatkową rozliczania różnic kursowych, określoną w art. 15a Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej Ustawa o PDOP), różnice kursowe powstają gdy:

  • w przypadku faktur sprzedaży - wartość przychodu należnego wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP różni się tj. jest niższa lub wyższa od wartości tego przychodu w dniu jego otrzymania;
  • w przypadku faktur zakupu - wartość poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego NBP różni się tj. jest niższa lub wyższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty.

Zasady określone w art. 15a Ustawy o PDOP mają również zastosowanie do kredytu (pożyczki) otrzymanej lub udzielonej w walucie obcej. W powyższym katalogu nie ma jednak mowy o podatku VAT.

Jak wynika z powyższego, dla celów podatkowych różnice kursowe ustalane są od wartości przychodu należnego lub kosztu poniesionego. Podatek VAT należny nie stanowi przychodu, a podlegający odliczeniu VAT naliczony nie stanowi kosztu podatkowego.

Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy VAT naliczony, na podstawie przepisów Ustawy o VAT, nie podlega odliczeniu. Stanowi on wtedy koszt uzyskania przychodu i jest wykazywany w kosztach podatkowych. Wówczas różnice kursowe od kwoty brutto będą uwzględniane w kosztach lub przychodach podatkowych.

W ujęciu rachunkowym, różnice kursowe odnoszone są odpowiednio przychody finansowe jako dodatnie różnice kursowe lub koszty finansowe jako ujemne różnice kursowe. Na wynik bilansowy jednostki wpływają zatem, różnice kursowe od kwoty brutto danej transakcji. W Ustawie o PDOP, w odniesieniu do podatku VAT zawarta jest generalna zasada, że podatek ten nie wywołuje na jej gruncie skutków podatkowych - jest neutralny.

Reasumując, podmioty krajowe dokonujące wzajemnych rozliczeń w walucie obcej i rozliczające różnice kursowe metodą podatkową nie mogą ujmować w przychodach / kosztach podatkowych tej części różnic kursowych, która dotyczy podatku VAT z danej transakcji, a jedynie różnice kursowe od kwoty netto powinny być ujmowane w kalkulacji podatkowej.

 

 

kontakt sagitta

SAGITTA.CO Sp. z o.o.
Ul. Puławska 228 / 29
02-670  Warszawa
Tel. +48 604356540
E-mail: office@sagitta.co
Zapytaj o cenę

o sagitta
Firma konsultingowa i biuro rachunkowe SAGITTA.CO Sp. z o.o. specjalizuje się w usługach wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem: budżetowanie i controlling, outsourcing księgowości, sprawozdania finansowe, doradztwo podatkowe i biznesowe. Spółka powstała wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów poszukujących kompleksowych, elastycznych i „szytych na miarę” rozwiązań. W czerwcu 2015 r. Spółka została przejęta przez firmę Finesia Consulting Sp. z o.o. Założycielami Spółki byli biegli rewidenci z wieloletnim doświadczeniem w rachunkowości i konsultingu...

publikacje sagitta

publikacje