SAGITTA.CO Sp. z o.o. 
ul. Puławska 228/29
02-670 Warsaw, Poland

Tel. +48 (22) 646 6555 lub  604 356 540
E-mail: office@sagitta.co
Formularz wyceny

BAC - budget assistance application

 

 


Aktualne publikacje


 

Comarch iOptima24

Dochody z zagranicy – samonaliczenie zaliczki w ciągu roku podatkowego

 

19-08-2013

W przypadku dochodów uzyskiwanych z zagranicy bez pośrednictwa płatników może wystąpić konieczność obliczenia i wpłaty bez wezwania w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy.

Dotyczy to podatników osiągający dochody zagraniczne bez pośrednictwa płatników ze stosunku pracy z zagranicy, z emerytur i rent z zagranicy (art. 44 ust. 1a pkt 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dalej zwanej ustawą o pdof). Obowiązek ten dotyczy polskich rezydentów osiągających dochody np. w ramach szkoleń albo pracy zdalnej (telepracy).

Zasady wpłat reguluje art. 44 ust. 3a ustawy o pdof, zgodnie z którym podatnicy uzyskujący takie dochody są obowiązani wpłacać zaliczki w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód był uzyskany, a za grudzień - w terminie złożenia zeznania podatkowego.

Do uzyskanego dochodu stosuje się najniższą stawkę podatkową wg skali podatkowej, czyli 18%. Przy obliczaniu zaliczki podatnik może stosować wyższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 3a ustawy o  pdof.

Aby ustalić dochód należy uzyskane w ciągu miesiąca przychody pomniejszyć o koszty uzyskanie tych przychodów oraz zapłaconych w danym miesiącu składek na ubezpieczenia społeczne określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Miesięczne koszty uzyskania przychodów będą różne w zależności od tytułu z którego uzyskiwany jest dochód. I tak mogą one być ustalone w wysokości określonej w art. 22 ust. 2 lub 9 ustawy o pdof np. w przypadku umów cywilnoprawnych dotyczących działalności  artystycznej czy trenerskiej będzie to 20% uzyskanych z tego tytułu przychodów. 

Od tak ustalonego dochodu wylicza się zaliczkę na podatek dochodowy. Obliczoną zaliczkę zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej w danym miesiącu ze środków podatnika.

 

 

kontakt sagitta

SAGITTA.CO Sp. z o.o.
Ul. Puławska 228 / 29
02-670  Warszawa
Tel. +48 604356540
E-mail: office@sagitta.co
Zapytaj o cenę

o sagitta
Firma konsultingowa i biuro rachunkowe SAGITTA.CO Sp. z o.o. specjalizuje się w usługach wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem: budżetowanie i controlling, outsourcing księgowości, sprawozdania finansowe, doradztwo podatkowe i biznesowe. Spółka powstała wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów poszukujących kompleksowych, elastycznych i „szytych na miarę” rozwiązań. W czerwcu 2015 r. Spółka została przejęta przez firmę Finesia Consulting Sp. z o.o. Założycielami Spółki byli biegli rewidenci z wieloletnim doświadczeniem w rachunkowości i konsultingu...

publikacje sagitta

publikacje