SAGITTA.CO Sp. z o.o. 
ul. Puławska 228/29
02-670 Warsaw, Poland

Tel. +48 (22) 646 6555 lub  604 356 540
E-mail: office@sagitta.co
Formularz wyceny

BAC - budget assistance application

 

 


Aktualne publikacje


 

Comarch iOptima24

Który adres wskazuje na fakturze VAT osoba fizyczna?

08/10/2012

Artykuł 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej Ustawą VAT nakłada na podatników będących czynnymi podatknikami VAT obowiązek dokumentowania sprzedaży fakturami, w których m.in. wymagane jest wskazanie danych dotyczących podatnika i nabywcy. Par 5. Pkt 1. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 68, poz. 360) precyzuje, że  chodzi tu o imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy.

Jednakże przepisy te nie określają bezpośrednio, o który adres chodzi. W przypadku osoby prawnej jest to adres siedziby firmy. W przypadku osób fizycznych możliwe są następujące sytuacje:

1--osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na własne nazwisko występuje jako nabywca/odbiorca.

Osoba fizyczna może ją wykonywać pod aktualnym adresem zamieszkania - tu nie ma problemu. Wątpliwości pojawiają się, gdy działalność prowadzona jest w biurze, którego adres nie jest tożsamy z adresem zamieszkania podatnika. Miejsce wykonywania działalności, czyli adres biura, zostaje wskazany w zgłoszeniu NIP-1. Podatnik posługuje się tym adresem w swoich kontaktach z kontrahentami. Natomiast, w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R podatnicy będący osobami fizycznymi mają obowiązek określenia adresu zamieszkania. Osoba fizyczna, nie ma innej możliwości dokonania zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R, niż podając swój adres zamieszkania.

Interpretacje organów podatkowych prezentują stanowisko, że na fakturach VAT, w których stroną jest osoba fizyczna prowadząca  działalność gospodarczą, powinien zostać podany adres wykazany w zgłoszeniu VAT R - czyli adres zamieszkania podatnika. Organy podatkowe wychodzą z założenia, że to właśnie ten adres jest informacją identyfikującą podatnika prowadzącego działalnośc gospodarczą I będącego właścicielem firmy.

Dodatkowo, należy zauważyć, że w praktyce podatnicy czasem ograniczają się do podania na fakturach wyłącznie nazwy firmy. Należy przypomnieć, że zgodnie z przytoczonym wyżej Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie m.in. wystawiania faktur podatnicy zobowiązani są nie tylko do podania nazwy firmy ale także swojego imienia i nazwiska.

Błędy na fakturach skutkują brakiem możliwości odliczenia VAT przez nabywcę usług/towarów.

 2 – nabywcą towaru/usługi jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej.

Tu nadal może pojawić się dylemat, czy powinien zostać podany adres zamieszkania czy zameldowania. Konsekwentnie ze stanowiskiem powyżej dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, prawidłowym jest podawanie na fakturze aktualnego adresu zamieszkania, czyli tego, który podaliśmy do swojego urzędu skarbowego.

Zasadniczo coraz lepiej udaje nam się zgadywać, w których instytucjach mamy podawać adres zamieszkania a w których adres zameldowania, żeby było zgodnie z dowodem osobistym. Moim zdaniem, już najwyższy czas skończyć z tym rozdwojeniem jaźni i zmuszaniem nas, obywateli, do ciągłej niepewności, co oznacza rubryczka „adres“ w danej instytucji. 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.)

 2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337 ze zm.)

 Podobne - NIP czyPESEL?

 

kontakt sagitta

SAGITTA.CO Sp. z o.o.
Ul. Puławska 228 / 29
02-670  Warszawa
Tel. +48 604356540
E-mail: office@sagitta.co
Zapytaj o cenę

o sagitta
Firma konsultingowa i biuro rachunkowe SAGITTA.CO Sp. z o.o. specjalizuje się w usługach wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem: budżetowanie i controlling, outsourcing księgowości, sprawozdania finansowe, doradztwo podatkowe i biznesowe. Spółka powstała wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów poszukujących kompleksowych, elastycznych i „szytych na miarę” rozwiązań. W czerwcu 2015 r. Spółka została przejęta przez firmę Finesia Consulting Sp. z o.o. Założycielami Spółki byli biegli rewidenci z wieloletnim doświadczeniem w rachunkowości i konsultingu...

publikacje sagitta

publikacje